DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Heart

Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
As in water face reflects face, So a man’s heart reveals the man.Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
The heart is deceitful above all things, And desperately wicked; Who can know it? I, the Lord, search the heart, I test the mind, Even to give every man according to his ways, According to the fruit of his doings.Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
Do not let your adornment be merely outward—arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel— rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God.Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Create in me a clean heart, O God, And renew a steadfast spirit within me.Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.
But the Lord said to Samuel, “Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees; for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
For where your treasure is, there your heart will be also.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
My son, do not forget my law, But let your heart keep my commands; For length of days and long life And peace they will add to you.Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
I will give you a new heart and put a new spirit within you; I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Be of good courage, And He shall strengthen your heart, All you who hope in the Lord.Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Let the words of my mouth and the meditation of my heart Be acceptable in Your sight, O Lord, my strength and my Redeemer.Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
He heals the brokenhearted And binds up their wounds.Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be removed and be cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says.Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

I will praise You with uprightness of heart, When I learn Your righteous judgments.Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
Previous12Next

Bible verse of the day

And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.

Random Bible Verse

And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies