DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Honesty

«Dear children, let us not love with words or speech but with… 1 John 3:18»
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.
To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Blessed are the pure in heart, for they will see God.Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Better a little with righteousness than much gain with injustice.Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u veroordeeld worden.
Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.
No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light.Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.
The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, betrouwbare mensen zijn Hem welgevallig.
Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you.Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.
Then you will understand what is right and just and fair—every good path.Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.
This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.
There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known.Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden.
Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’

Bible verse of the day

Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies