DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Learning

«Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím… Žalm 32:8»
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights.Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie, lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.
Make me to know your ways, O Lord; teach me your paths.Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.
Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid.Ten, kto rád znáša, keď ho napomínajú, má rád vedomosť, kto však neľúbi, keď sa mu vyčíta, je hlupák.
I have taught you the way of wisdom; I have led you in the paths of uprightness.Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti.
Teach me to do your will, for you are my God! Let your good Spirit lead me on level ground!Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.
Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.
Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.
But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie—just as it has taught you, abide in him.A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
But as for you, teach what accords with sound doctrine.Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu.
So Jesus answered them, “My teaching is not mine, but his who sent me.”Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.“
And every day, in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus.A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša.
My soul yearns for you in the night; my spirit within me earnestly seeks you. For when your judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness.Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno, lebo podľa tvojich súdov na zemi učia sa obyvatelia sveta spravodlivosti.
But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
Know then in your heart that, as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you.Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba.
How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from house to house.Ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch.
Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth; unite my heart to fear your name.Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.

Bible verse of the day

For freedom Christ has set us free; stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery.

Random Bible Verse

Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For freedom Christ has set us free; stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies