DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

23 Bible Verses about Learning

I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
Make me to know your ways, O Lord; teach me your paths.Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.
My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights.Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.
Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.
Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid.Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.
I have taught you the way of wisdom; I have led you in the paths of uprightness.Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik doe u treden op rechte paden.
Teach me to do your will, for you are my God! Let your good Spirit lead me on level ground!Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.
Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie—just as it has taught you, abide in him.En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.
But as for you, teach what accords with sound doctrine.Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.
So Jesus answered them, “My teaching is not mine, but his who sent me.”Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft.
But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
My soul yearns for you in the night; my spirit within me earnestly seeks you. For when your judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness.Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.
And every day, in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus.En zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.
Know then in your heart that, as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you.Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant.
How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from house to house.Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis.
Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

Bible verse of the day

This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light, and in him is no darkness at all.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies