DailyVerses.net

39 Bible Verses about Listening

« Jakobus 1:19 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
But He said, “More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it!”Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'
‘Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.’Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
He who heeds the word wisely will find good, And whoever trusts in the Lord, happy is he.Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.
I love the Lord, because He has heard My voice and my supplications. Because He has inclined His ear to me, Therefore I will call upon Him as long as I live.De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.
Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you.Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him.En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with Me.Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
In my distress I called upon the Lord, And cried out to my God; He heard my voice from His temple, And my cry came before Him, even to His ears.In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.
He who keeps instruction is in the way of life, But he who refuses correction goes astray.Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.
So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
My voice You shall hear in the morning, O Lord; In the morning I will direct it to You, And I will look up.In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.
But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.
“If you will not hear, And if you will not take it to heart, To give glory to My name,” Says the Lord of hosts, “I will send a curse upon you, And I will curse your blessings. Yes, I have cursed them already, Because you do not take it to heart.”Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden - zegt de HEER van de hemelse machten -, dan zal ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek ik alles waarmee jullie gezegend zijn; ik zal jullie zeker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte.
My son, keep your father’s command, And do not forsake the law of your mother.Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van je moeder niet.
You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
The eyes of the Lord are on the righteous, And His ears are open to their cry.Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.
But He answered and said, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.’ ”Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’
Therefore whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops.Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.
Therefore He who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does He do it by the works of the law, or by the hearing of faith?Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?

I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies