DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Mind

«Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise… Ephesians 5:15-16»
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Set your minds on things above, not on earthly things.Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
For with much wisdom comes much sorrow; the more knowledge, the more grief.Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.
The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding.Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.
For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you.Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified.Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.
A fool spurns a parent’s discipline, but whoever heeds correction shows prudence.De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.

Bible verse of the day

I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.

Random Bible Verse

Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies