DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bible Verses about Nearness

Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit.Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.
Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand.Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.
You make known to me the path of life; in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
One thing have I asked of the Lord, that will I seek after: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple.Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his Spirit.Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.
But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
I will not leave you as orphans; I will come to you.Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.
Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
The Lord our God be with us, as he was with our fathers. May he not leave us or forsake us.De Here, onze God, zij met ons, zoals Hij met onze vaderen geweest is; Hij verlate en verwerpe ons niet.
Heal the sick in it and say to them, ‘The kingdom of God has come near to you.’En geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.
For a day in your courts is better than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness.Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.
NBG | sin
Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you.Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.
No one has ever seen God; the only God, who is at the Father's side, he has made him known.Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
Nevertheless, in your great mercies you did not make an end of them or forsake them, for you are a gracious and merciful God.Maar in uw grote barmhartigheid hebt Gij niet voorgoed met hen afgerekend en hen niet verlaten, want Gij zijt een genadig en barmhartig God.
So he was there with the Lord forty days and forty nights. He neither ate bread nor drank water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments.En hij was daar bij de Here veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.
Bible verse of the day
The grace of the Lord Jesus be with all. Amen.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...