DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

15 Bijbelteksten over Kerst

« Matthew 1:21 »
Nederlands BijbelgenootschapNew Internation Version
Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.“Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests.”
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them.
En de ​engel​ zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen.But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de ​profeet​ gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de ​maagd​ zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: “The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel” (which means “God with us”).
Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Immanuel.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.
Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child.
Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een ​engel​ des Heren verscheen hem in de ​droom​ en zeide: ​Jozef, ​zoon van ​David, schroom niet ​Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de ​heilige​ Geest.But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit.”
Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, – arbeid van werkmanshanden met de bijl – met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet.For the practices of the peoples are worthless; they cut a tree out of the forest, and a craftsman shapes it with his chisel. They adorn it with silver and gold; they fasten it with hammer and nails so it will not totter. Like a scarecrow in a cucumber field, their idols cannot speak; they must be carried because they cannot walk. Do not fear them; they can do no harm nor can they do any good.
En de ​engel​ antwoordde en zeide tot haar: De ​heilige​ Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het ​heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.The angel answered, “The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the holy one to be born will be called the Son of God.”
De geboorte van ​Jezus​ ​Christus​ geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder ​Maria​ ondertrouwd was met ​Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de ​heilige​ Geest.This is how the birth of Jesus the Messiah came about: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit.
En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.But the angel said to her, “Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus.”
Bijbeltekst van de dag
Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies