DailyVerses.net

17 Bijbelteksten over Planning

« Spreuken 16:3 »

NBV BGT NBG BB
X
NBV
Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android