DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'En'

«Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in… Openbaring 5:13»
En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.'
En God zeide: Er zij licht; en er was licht.God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.
Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot en machtig is.
Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.'
Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook.
Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Dus vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden.Daarom vastten wij en vroegen onze God om hulp, en hij verhoorde ons.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.
Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn.Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.
En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.
Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Bijbeltekst van de dag

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

Willekeurige Bijbeltekst

Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...