DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Peace

«The Lord bless thee, and keep thee: The Lord make his face… Numbers 6:24-26»
The Lord bless thee, and keep thee: The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace.Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!
Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord.Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.
Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.
For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“
Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.
It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)

The Lord will give strength unto his people; the Lord will bless his people with peace.Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.
Previous12Next

Bible verse of the day

Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

Random Bible Verse

For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies