DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

34 Bible Verses about Peace

King James VersionNederlands Bijbelgenootschap
The Lord bless thee, and keep thee: The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace.De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.
I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.
Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.
Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.
Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord.Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.
Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.
NBG | law
For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.
It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.
Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.
NBG | God
Previous12Next
Bible verse of the day
1 Peter 2:2
As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...