DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Protection

«Put on the full armor of God, so that you can take… Ephesians 6:11»
Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!
So we say with confidence, “The Lord is my helper; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?”Takže můžeme vyznat s důvěrou: „Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?“
“No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me,” declares the Lord.Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.
You make your saving help my shield, and your right hand sustains me; your help has made me great. You provide a broad path for my feet, so that my ankles do not give way.Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, mé nohy nesklouznou.
Keep me safe, my God, for in you I take refuge.Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám.
The Lord will fight for you; you need only to be still.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
The Lord is with me; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.
I can do all this through him who gives me strength.Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
Even to your old age and gray hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you.Až do stáří, až do šedin já sám, to já vás podpořím; já jsem vás učinil a já vás nosím, já vás podpořím a zachráním.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!
But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.
But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.
What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?
I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.
Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than twelve legions of angels?Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů?
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?

Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.Jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov!
Previous12Next

Bible verse of the day

Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies