DailyVerses.net

41 Bible Verses about Protection

« Ephesians 6:11 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
So we say with confidence, “The Lord is my helper; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?”Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
“No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me,” declares the Lord.Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
You make your saving help my shield, and your right hand sustains me; your help has made me great. You provide a broad path for my feet, so that my ankles do not give way.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
Keep me safe, my God, for in you I take refuge.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
The Lord will fight for you; you need only to be still.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
The Lord is with me; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
I can do all this through him who gives me strength.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Even to your old age and gray hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you.Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
The Lord will rescue his servants; no one who takes refuge in him will be condemned.Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.
For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?

Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than twelve legions of angels?Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?
Previous12Next
Comments
Bible verse of the day
But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies