DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Protection

«Put on the full armor of God, so that you can take… Ephesians 6:11»
Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
So we say with confidence, “The Lord is my helper; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?”Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
“No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me,” declares the Lord.Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
You make your saving help my shield, and your right hand sustains me; your help has made me great. You provide a broad path for my feet, so that my ankles do not give way.Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
Keep me safe, my God, for in you I take refuge.Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
The Lord will fight for you; you need only to be still.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
The Lord is with me; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
I can do all this through him who gives me strength.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Even to your old age and gray hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you.Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than twelve legions of angels?Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?
For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
Previous12Next

Bible verse of the day

So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.

Random Bible Verse

Can a mother forget the baby at her breast
and have no compassion on the child she has borne?
Though she may forget,
I will not forget you!
See, I have engraved you on the palms of my hands;
your walls are ever before me.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies