DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Protection

Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. SelahGij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
God is our refuge and strength, A very present help in trouble.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What can man do to me?”Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
“No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, And their righteousness is from Me,” Says the Lord.Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, So my feet did not slip.Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
Preserve me, O God, for in You I put my trust.Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
I can do all things through Christ who strengthens me.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Even to your old age, I am He, And even to gray hairs I will carry you! I have made, and I will bear; Even I will carry, and will deliver you.Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.
As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
But You, O Lord, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Every word of God is pure; He is a shield to those who put their trust in Him.Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Or do you think that I cannot now pray to My Father, and He will provide Me with more than twelve legions of angels?Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?
He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
For who is God, except the Lord? And who is a rock, except our God?Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
Previous12Next

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies