DailyVerses.net

43 Bible Verses about Protection


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. SelahGij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
God is our refuge and strength, A very present help in trouble.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What can man do to me?”Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
“No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, And their righteousness is from Me,” Says the Lord.Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, So my feet did not slip.Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
Preserve me, O God, for in You I put my trust.Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
I can do all things through Christ who strengthens me.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
Even to your old age, I am He, And even to gray hairs I will carry you! I have made, and I will bear; Even I will carry, and will deliver you.Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.
As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
But You, O Lord, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Every word of God is pure; He is a shield to those who put their trust in Him.Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
The Lord redeems the soul of His servants, And none of those who trust in Him shall be condemned.De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.
For who is God, except the Lord? And who is a rock, except our God?Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

Or do you think that I cannot now pray to My Father, and He will provide Me with more than twelve legions of angels?Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Let Your mercy, O Lord, be upon us, Just as we hope in You.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies