DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Relationships

«Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo… Kazateľ 4:12»
Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies.Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.
For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
You are all fair, my love, And there is no spot in you.Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.
Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word.Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.
Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them.Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!
Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness?Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!
And the Lord God said, “It is not good that man should be alone; I will make him a helper comparable to him.”Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“
Houses and riches are an inheritance from fathers, But a prudent wife is from the Lord.I dom, i majetok sa dedia po predkoch, rozumná žena je však od Pána.
And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.
As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
For do I now persuade men, or God? Or do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ.Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body.Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.
A good name is to be chosen rather than great riches, Loving favor rather than silver and gold.Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.
So husbands ought to love their own wives as their own bodies; he who loves his wife loves himself.Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.
‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Nevertheless let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

Bible verse of the day

For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies