DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Seeking

«Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. Jeremiáš 29:13»
You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you.Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek me and live.”Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“
I was ready to be sought by those who did not ask for me; I was ready to be found by those who did not seek me. I said, “Here I am, here I am,” to a nation that was not called by my name.Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.
For the Son of Man came to seek and to save the lost.Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
The young lions suffer want and hunger; but those who seek the Lord lack no good thing.Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
O Lord, you have searched me and known me! You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from afar.Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.
Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.
He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.Kto našiel dobrú ženu, našiel niečo znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
And I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.

Bible verse of the day

Your word is a lamp to my feet and a light to my path.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies