DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Bezpečie

«Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. 2. Solúnčanom 3:3»
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Sela.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.Der HERR ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn trauen.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Wirf dein Anliegen auf den HERRN; der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen.
Prozreteľný človek predvída nehodu a vyhne sa, neskúsení však idú ďalej neopatrne a doplácajú na svoj nerozum.Ein Kluger sieht das Unglück kommen und verbirgt sich; aber die Unverständigen laufen weiter und müssen büßen.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild.
Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden; denn er verlässt sich auf dich.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.Der HERR wird's vollenden um meinetwillen. HERR, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Wer in Unschuld lebt, der lebt sicher; wer aber verkehrte Wege geht, wird ertappt werden.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Denn ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Der Name des HERRN ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Hoffe auf den HERRN und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.Der HERR ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Singet Gott, lobsinget seinem Namen! Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt; er heißt HERR. Freuet euch vor ihm! Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.

Náhodný Biblický verš

Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!