DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

27 Biblické verše o Bezpečie

«2. Solúnčanom 3:3»
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Náhodný Biblický verš

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

Biblický verš dňa

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!