DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Biblické verše o Bezpečie

« 2. Solúnčanom 3:3 »
Katolícky prekladNueva Versión Internacional
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Pero el Señor es fiel, y él los fortalecerá y los protegerá del maligno.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida; ¿quién podrá amedrentarme?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío.»
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.En paz me acuesto y me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Encomienda al Señor tus afanes, y él te sostendrá; no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en él confían.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).El prudente ve el peligro y lo evita; el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Quien se conduce con integridad, anda seguro; quien anda en malos pasos será descubierto.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre; ¡no abandones la obra de tus manos!
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Confía en el Señor y haz el bien; establécete en la tierra y manténte fiel.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Sólo él es mi roca y mi salvación; él es mi protector. ¡Jamás habré de caer!
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.El Señor es refugio de los oprimidos; es su baluarte en momentos de angustia.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Canten a Dios, canten salmos a su nombre; aclamen a quien cabalga por las estepas, y regocíjense en su presencia. ¡Su nombre es el Señor! Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Éste es mi pacto con ustedes: Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio; nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra.
Biblický verš dňa
Matúš 5:15-16
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies