DailyVerses.net

30 Biblické verše o Pravda

« Žalmy 15:2-3 »

KAT
X
NKJV
Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.He who walks uprightly, And works righteousness, And speaks the truth in his heart; He who does not backbite with his tongue, Nor does evil to his neighbor, Nor does he take up a reproach against his friend.
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things.
Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.But, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head—Christ.
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.”
Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.The lips of the righteous know what is acceptable, But the mouth of the wicked what is perverse.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.Lead me in Your truth and teach me, For You are the God of my salvation; On You I wait all the day.
Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.Keep your tongue from evil, And your lips from speaking deceit.
Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.
Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.I have chosen the way of truth; Your judgments I have laid before me.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Every word of God is pure; He is a shield to those who put their trust in Him.
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. But let your “Yes” be “Yes,” and your “No,” “No,” lest you fall into judgment.
A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.But the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you; but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him.
On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.Of His own will He brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of His creatures.
Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.For the word of the Lord is right, And all His work is done in truth.
Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.Put away from you a deceitful mouth, And put perverse lips far from you.
A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.And we know that the Son of God has come and has given us an understanding, that we may know Him who is true; and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I depart, I will send Him to you.
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of Me.

Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!