DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

52 Bible Verses about the Word of God

For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.
All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
Your word is a lamp to my feet and a light to my path.Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.
But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.
The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life.Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende.
The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.
But he answered, “It is written,‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness.Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw.
Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water.’Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
In God, whose word I praise, in God I trust; I shall not be afraid. What can flesh do to me?Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.
Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation.En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.
And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord.Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.
You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high.Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge.

You are my hiding place and my shield; I hope in your word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
Previous123Next

Bible verse of the day

God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.

Random Bible Verse

He will render to each one according to his works.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies