DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Understanding

Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.
As you do not know the way the spirit comes to the bones in the womb of a woman with child, so you do not know the work of God who makes everything.Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše.
Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
The beginning of wisdom is this: Get wisdom, and whatever you get, get insight.Moudrost především! Získávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím.
Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.
As we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.
Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.
But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.
The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.
But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.
Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!
For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh.Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla.
Woe to him who strives with him who formed him, a pot among earthen pots! Does the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ or ‘Your work has no handles’?Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlíny, pouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bezruký“?
Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways!Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty!
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen.Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen.
Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God,” for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one.Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.
Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.”Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!
And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: „Chce-li někdo být první, ať je poslední ze všech a služebník všech.“
Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit!
Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God.Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!

Get wisdom; get insight; do not forget, and do not turn away from the words of my mouth.Získej moudrost, rozumnost získej, má slova nezapomeň, nezkomol.
Previous12Next

Bible verse of the day

Be not wise in your own eyes;
fear the Lord, and turn away from evil.
It will be healing to your flesh
and refreshment to your bones.

Random Bible Verse

Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies