DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

71 Bible Verses about Worship

New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you.Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.
Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.
God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Praise the Lord, my soul; all my inmost being, praise his holy name.Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam.
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water.O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.
Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior.Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.
My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.
Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.
How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears.Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.
NBG | God
Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him — his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever! Amen.Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.
Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
It is written: ‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God.’Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done.Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.
I spread out my hands to you; I thirst for you like a parched land.Ik strek mijn handen tot U uit, mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. sela
Come, let us bow down in worship, let us kneel before the Lord our Maker.Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
I cried out to him with my mouth; his praise was on my tongue.Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.
I say to the Lord, “You are my Lord; apart from you I have no good thing.”Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.
NBG | God
Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right and all his ways are just. And those who walk in pride he is able to humble.Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen.
Bible verse of the day
Isaiah 53:5
But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...