DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Almighty

«U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles… 1 Kronieken 29:11»
Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all.U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.
Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me?Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor Mij onmogelijk is?
For nothing will be impossible with God.Want voor God is niets onmogelijk.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’
He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’
Restore us, O Lord God of hosts! Let your face shine, that we may be saved!HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.
Ah, Lord God! It is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm! Nothing is too hard for you.Ach HEER, mijn God, U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.
Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all.Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is.
For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.
For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken: zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.
The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein.Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.
Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world.U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen.Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.
He reveals deep and hidden things; he knows what is in the darkness, and the light dwells with him.Hij onthult diepe, verborgen dingen, Hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij Hem.
The Lord makes poor and makes rich; he brings low and he exalts.De HEER maakt arm en Hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op.
And I will make them and the places all around my hill a blessing, and I will send down the showers in their season; they shall be showers of blessing.Ik zal dat hele gebied en het land rondom mijn heuvel zegenen, en Ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft.
Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether.Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle.
And he said, “Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’
And the Lord said to Satan, “Behold, all that he has is in your hand. Only against him do not stretch out your hand.” So Satan went out from the presence of the Lord.Toen zei de HEER tegen hem: ‘Luister, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan.’ Hierop vertrok de satan.

Bible verse of the day

For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies