DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

«The fear of the LORD is to hate evil: pride, and arrogancy… Proverbs 8:13»
The fear of the Lord is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.
Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.
Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.
Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy.Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen.
By humility and the fear of the Lord are riches, and honour, and life.Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven.
And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, To keep the commandments of the Lord, and his statutes, which I command thee this day for thy good?Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede?
Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the Lord, she shall be praised.Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.
Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat met verwarring erbij.
Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.
Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.
Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.
And it came to pass, because the midwives feared God, that he made them houses.En het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat Hij aan hen nakomelingen schonk.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht.
Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments.Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand.
God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.God zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.
To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.
O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan!
Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him.En neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen.
Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.
Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.

Bible verse of the day

Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.

Random Bible Verse

Why art thou cast down, O my soul?
and why art thou disquieted within me?
hope thou in God:
for I shall yet praise him,
who is the health of my countenance, and my God.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies