DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

«The fear of the LORD is to hate evil: pride, and arrogancy… Proverbs 8:13»
The fear of the Lord is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.
Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy.Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
By humility and the fear of the Lord are riches, and honour, and life.Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.
And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, To keep the commandments of the Lord, and his statutes, which I command thee this day for thy good?Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.
Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the Lord, she shall be praised.Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.
Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.
Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
And it came to pass, because the midwives feared God, that he made them houses.En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.
Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments.Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.
God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.
To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!
Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him.En onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.
Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.
Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.

Bible verse of the day

Be not wise in thine own eyes:
fear the Lord, and depart from evil.
It shall be health to thy navel,
and marrow to thy bones.

Random Bible Verse

He that is slow to anger is better than the mighty;
and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies