DailyVerses.net

32 Bible Verses about Creation

« Genezis 1:1-2 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form, and void; and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.
For You formed my inward parts; You covered me in my mother’s womb. I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made; Marvelous are Your works, And that my soul knows very well.Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
For every house is built by someone, but He who built all things is God.Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made.I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.
For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse.Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
Ah, Lord God! Behold, You have made the heavens and the earth by Your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for You.Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.
For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.
I will lift up my eyes to the hills— From whence comes my help? My help comes from the Lord, Who made heaven and earth.Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
So God created man in His own image; in the image of God He created him; male and female He created them.A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.
By the word of the Lord the heavens were made, And all the host of them by the breath of His mouth.Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.
Before the mountains were brought forth, Or ever You had formed the earth and the world, Even from everlasting to everlasting, You are God.Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.
For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God.Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.
This is the day the Lord has made; We will rejoice and be glad in it.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.
Then God said, “Let Us make man in Our image, according to Our likeness; let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.”Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“
He who builds His layers in the sky, And has founded His strata in the earth; Who calls for the waters of the sea, And pours them out on the face of the earth— The Lord is His name.On stavia v nebesiach svoju hornú sieň, jej klenbu zasadil do zeme; on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme, Jahve je jeho meno.
And the Lord God said, “It is not good that man should be alone; I will make him a helper comparable to him.”Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“
And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying: “Blessing and honor and glory and power Be to Him who sits on the throne, And to the Lamb, forever and ever!”A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new.Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
Our help is in the name of the Lord, Who made heaven and earth.Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
Oh come, let us worship and bow down; Let us kneel before the Lord our Maker.Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Woe to him who strives with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth! Shall the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ Or shall your handiwork say, ‘He has no hands’?Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“
Of His own will He brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of His creatures.On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
For in Him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said, ‘For we are also His offspring.’Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: »Veď aj jeho pokolenie sme.«

He has made everything beautiful in its time. Also He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end.Všetko urobil vhodne na svoj čas: do srdca im vložil (tušenie) večnosti, ale nik nemôže vystihnúť dielo, ktoré Boh sám koná od počiatku až do konca.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies