DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bližní

«Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad… Marek 12:31»
Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another; love as brothers, be tenderhearted, be courteous.
Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!Let no one seek his own, but each one the other’s well-being.
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.Therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing.
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.
Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!For all the law is fulfilled in one word, even in this: “You shall love your neighbor as yourself.”
Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.Let brotherly love continue. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some have unwittingly entertained angels.
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.
Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.
Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother’s way.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do.
Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.
Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another.
Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.Love does no harm to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law.
Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another you condemn yourself; for you who judge practice the same things.
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.And above all things have fervent love for one another, for “love will cover a multitude of sins.”
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.
Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘For the commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not bear false witness,” “You shall not covet,” and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, “You shall love your neighbor as yourself.”
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.
Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another.
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world.
Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.One person esteems one day above another; another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind.

Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!