DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Ježíš

«Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale… Marek 10:27»
Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“Jesus looked at them and said, “With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God.”
S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.
Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“Jesus said to her, “Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?”
Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus.
A já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one.
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.But he was pierced for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.For where two or three are gathered in my name, there am I among them.
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.
Odpověděl: „Nemožné u lidí je u Boha možné.“But he said, “What is impossible with man is possible with God.”
Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.This is my commandment, that you love one another as I have loved you.
Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.
Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
‚A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.
A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God.
Milost Pána Ježíše se všemi.The grace of the Lord Jesus be with all. Amen.
Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted.
Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus.

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.
Předešlý12...8Následující

Biblický verš dne

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!