DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma požehnání

«Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář… Numeri 6:24-26»
Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.Blessed is the man who trusts in the Lord, And whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, Which spreads out its roots by the river, And will not fear when heat comes; But its leaf will be green, And will not be anxious in the year of drought, Nor will cease from yielding fruit.
Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.The Lord bless you and keep you; The Lord make His face shine upon you, And be gracious to you; The Lord lift up His countenance upon you, And give you peace.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.Commit your works to the Lord, And your thoughts will be established.
Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.
Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus.
Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc.So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Oh, taste and see that the Lord is good; Blessed is the man who trusts in Him!
Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.In that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, His statutes, and His judgments, that you may live and multiply; and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess.
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod.The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me to lie down in green pastures; He leads me beside the still waters.
Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo.Bless those who persecute you; bless and do not curse.
Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.He who heeds the word wisely will find good, And whoever trusts in the Lord, happy is he.
Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí.Oh, how great is Your goodness, Which You have laid up for those who fear You, Which You have prepared for those who trust in You In the presence of the sons of men!
Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.But I say to you who hear: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you.
Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing.
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.
Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země.Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, For they shall be filled.
Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.The blessing of the Lord makes one rich, And He adds no sorrow with it.
Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.“Bring all the tithes into the storehouse, That there may be food in My house, And try Me now in this,” Says the Lord of hosts, “If I will not open for you the windows of heaven And pour out for you such blessing That there will not be room enough to receive it.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God.
Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!

Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!