DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

15 Bible Verses about Equipment

« Hebrejom 10:24-25 »
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.
Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand.Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.
All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.
He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
God, the Lord, is my strength; he makes my feet like the deer's; he makes me tread on my high places.Jahve, Pán, je moja sila, dal mi nohy ako jeleniciam a dá mi vykračovať po mojich výšinách.
Even to your old age I am he, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear; I will carry and will save.Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him, who is the head of all rule and authority.Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti.
Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls. And he will be upheld, for the Lord is able to make him stand.Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. Ale bude pevne stáť, lebo Pán má moc podržať ho.
Behold, God is my helper; the Lord is the upholder of my life.Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán.
On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, “If anyone thirsts, let him come to me and drink.”V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.“
Bible verse of the day
I hasten and do not delay to keep your commandments.
Accept This website uses cookies