DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Hablar (3/3)

«Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la… Romanos 10:10»
Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.
En mi angustia invoqué al Señor; clamé a mi Dios, y él me escuchó desde su templo; ¡mi clamor llegó a sus oídos!V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.
¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva človeka biedneho a chudobného!
Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día.Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal.
Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón, y contar todas tus maravillas.Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca, las estrellas.Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Bendeciré al Señor en todo tiempo; mis labios siempre lo alabarán.Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.
No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda.Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
No me he apartado de los mandamientos de sus labios; en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca.Nevzdialil som sa od pier jeho príkazov, úst jeho slová v hrudi skryl som si.
Caí al suelo y oí una voz que me decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: »Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?«
En aquel día se dirá: «Alaben al Señor, invoquen su nombre; den a conocer entre los pueblos sus obras; proclamen la grandeza de su nombre.»A poviete v ten deň: „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno.“
Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo.Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.
Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado.Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir.Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo.
El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo.
No va bien con los necios el lenguaje refinado, ni con los gobernantes, la mentira.Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému človeku.
Si tu hermano peca, repréndelo; y, si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti siete veces en un día, y siete veces regresa a decirte “Me arrepiento”, perdónalo.Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: »Ľutujem,« odpusť mu!
Anterior123Próximo

Versículo de la Biblia del día

El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley.

Versículo de la Biblia al Azar

No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti;
toda lengua que te acuse será refutada.
Esta es la herencia de los siervos del Señor,
la justicia que de mí procede
—afirma el Señor—.
Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies