DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Following

«Volg steeds de weg die Hij u heeft gewezen, dan zult u… Deuteronomium 5:33»
You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess.Volg steeds de weg die Hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven; het zal u goed gaan en u zult lang wonen in het land dat u in bezit krijgt.
And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Direct my steps by Your word, And let no iniquity have dominion over me.Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.
Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.”Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ.Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor Hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar Hem; dien alleen Hem en blijf Hem toegedaan.
And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard.
When He had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.”Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.’
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.
If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will be also. If anyone serves Me, him My Father will honor.Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.
Therefore be imitators of God as dear children.Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft.
Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.
For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow His steps.Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem.
The steps of a good man are ordered by the Lord, And He delights in his way.Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.
For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.
Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’
Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”Jezus antwoordde hem: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’
Do not turn to the right or the left; Remove your foot from evil.Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.
Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead.Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the River, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.Als u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. Ikzelf en mijn familie zullen de HEER dienen.
By this all will know that you are My disciples, if you have love for one another.Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
By this My Father is glorified, that you bear much fruit; so you will be My disciples.De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.
I made haste, and did not delay To keep Your commandments.Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.

Then He said to them, “Follow Me, and I will make you fishers of men.”Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
Previous12Next

Bible verse of the day

Let everything that has breath praise the Lord.
Praise the Lord!

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance; for you serve the Lord Christ.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord!

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies