DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Friendship

«A friend loves at all times, and a brother is born for… Proverbs 17:17»
A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.
Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends.Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.
How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.
If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
And he has given us this command: Anyone who loves God must also love their brother and sister.En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
Two are better than one, because they have a good return for their labor.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.
You adulterous people, don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
Do not forsake your friend or a friend of your family, and do not go to your relative’s house when disaster strikes you— better a neighbor nearby than a relative far away.Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het huis van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.
I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong— that is, that you and I may be mutually encouraged by each other’s faith.Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.
‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
God sets the lonely in families, he leads out the prisoners with singing; but the rebellious live in a sun-scorched land.God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.

Bible verse of the day

The righteous person may have many troubles,
but the Lord delivers him from them all.

Random Bible Verse

All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.Random VerseRandom Picture

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:
Donate

Bible verse of the day

The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies