DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The LORD your God is with you, the Mighty Warrior who saves… Zephaniah 3:17»
The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die Here jou God is met jou, oral waar jy heengaan.
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Want Ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.
But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul.Dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.
Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you.Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.
When I am afraid, I put my trust in you.Die dag as ek vrees, sal ék op U vertrou.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.Here, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou.
Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur.
I can do all this through him who gives me strength.Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.
We love because He first loved us.Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.
How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears.Daarom is U groot, Here God! Want daar is niemand soos U, en daar is geen God behalwe U nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het.
For every house is built by someone, but God is the builder of everything.Want elke huis word deur iemand gebou, maar Hy wat alle dinge gebou het, is God.
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.Smaak en sien dat die Here goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.
Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you.STAAN op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.As iemand sê: Ek het God lief — en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie?
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Niemand is heilig soos die Here nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.
I say to the Lord, “You are my Lord; apart from you I have no good thing.”Ek het tot die Here gesê: U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie.
Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!
Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.

The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”

Random Bible Verse

Whoever would foster love covers over an offense,
but whoever repeats the matter separates close friends.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies