DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Honesty

«Dear children, let us not love with words or speech but with… 1 John 3:18»
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.
The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.
To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to má raději než oběti.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.
Blessed are the pure in heart, for they will see God.Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.
Better a little with righteousness than much gain with injustice.Lepší je málo se spravedlností než ohromné zisky s bezprávím.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.
Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.
Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje.
No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light.Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo.
The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.
Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you.Tvé oči ať vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe.
Then you will understand what is right and just and fair—every good path.Spravedlnosti a právu tenkrát porozumíš, i poctivosti – všem stezkám ke štěstí.
This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.
There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known.Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.
Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“

Bible verse of the day

And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

Random Bible Verse

Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who have sex with men nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies