DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Life

«The LORD will keep you from all harm— he will watch over… Psalm 121:7-8»
The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.
For we live by faith, not by sight.Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.
Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.
What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.
For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens.Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.
Show me your ways, Lord, teach me your paths.HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.
For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.Zeg niet: Hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen.
Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt, maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie inzicht bewaart, vindt het goede.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”

Random Bible Verse

Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies