DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

112 Bible Verses about Life - NIV & NBG


The Lord will keep you from all harm—
he will watch over your life;
the Lord will watch over your coming and going
both now and forevermore.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.
Whoever pursues righteousness and love
finds life, prosperity and honor.
Wie gerechtigheid en liefde najaagt,
vindt leven, gerechtigheid en eer.
What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?
For we live by faith, not by sight.Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
As water reflects the face,
so one’s life reflects the heart.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
My flesh and my heart may fail,
but God is the strength of my heart
and my portion forever.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken,
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
For, Whoever would love life
and see good days
must keep their tongue from evil
and their lips from deceitful speech.
They must turn from evil and do good;
they must seek peace and pursue it.
Want:
wie het leven wil liefhebben
en goede dagen zien,
weerhoude zijn tong van het kwade,
en zijn lippen van bedrog te spreken;
hij wijke af van het kwade en doe het goede,
hij zoeke de vrede en jage die na.
Since you are my rock and my fortress,
for the sake of your name lead and guide me.
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting,
en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
Show me your ways, Lord,
teach me your paths.
Here, maak mij uw wegen bekend,
leer mij uw paden.
Above all else, guard your heart,
for everything you do flows from it.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,
want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Be still before the Lord
and wait patiently for him;
do not fret when people succeed in their ways,
when they carry out their wicked schemes.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem;
wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt,
op de man die boze plannen smeedt.
Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Those who guard their lips preserve their lives,
but those who speak rashly will come to ruin.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven;
wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.
Surely your goodness and love will follow me
all the days of my life,
and I will dwell in the house of the Lord
forever.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.
There is a time for everything,
and a season for every activity under the heavens.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
The one who gets wisdom loves life;
the one who cherishes understanding will soon prosper.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief;
wie inzicht bewaart, vindt geluk.
Whoever heeds discipline shows the way to life,
but whoever ignores correction leads others astray.
Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.
Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Bible verse of the day
james 4:4
You adulterous people, don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.
James 4:4 | NIV | 12/14/2018
sin God friendship
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...