DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

46 Bible Verses about Money

« Hebrews 13:5 »
Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“
Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.
Whoever loves money never has enough; whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless.Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.
Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.
Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
For where your treasure is, there your heart will be also.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
Better the little that the righteous have than the wealth of many wicked; for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous.Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.
Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.
A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death.V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
The wealth of the rich is their fortified city; they imagine it a wall too high to scale.Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.
I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
Previous12Next
Bible verse of the day
John 10:28-30
I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies