DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

«And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour… Mark 12:31»
And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.
Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous.EN eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.
Let no man seek his own, but every man another's wealth.Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander.
Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.DIE broederliefde moet bly. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg.
Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete.
Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.
Let every one of us please his neighbour for his good to edification.Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof.
Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.LAAT ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dít liewer, om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie.
Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.
Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.Leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.
A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.'n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.
Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet.
Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.DAAROM is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge.
And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek.
And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.En mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is.
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another.Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning.
For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.VIR die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.
For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê.
Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dít: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld.
One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.

Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother: And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart.So het die Here van die leërskare gespreek en gesê: Spreek 'n eerlike vonnis uit en bewys liefde en barmhartigheid die een aan die ander. En moet nie die weduwee en die wees, die vreemdeling en die arme verdruk nie en kwaad in julle hart teenoor mekaar bedink nie.
Previous12Next

Bible verse of the day

Thine, O Lord is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.

Random Bible Verse

A man's gift maketh room for him,
and bringeth him before great men.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Thine, O Lord is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies