DailyVerses.net

14 Bijbelteksten over het Belijden van Zonde


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.He who covers his sins will not prosper, But whoever confesses and forsakes them will have mercy.
Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. selaI acknowledged my sin to You, And my iniquity I have not hidden. I said, “I will confess my transgressions to the Lord,” And You forgave the iniquity of my sin. Selah
Wanneer hij nu aan een van deze dingen schuldig is, dan zal hij belijden, waarin hij gezondigd heeft.And it shall be, when he is guilty in any of these matters, that he shall confess that he has sinned in that thing.
Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag.When I kept silent, my bones grew old Through my groaning all the day long.
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.
Wij hebben gezondigd en misdreven, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest; wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen.We have sinned and committed iniquity, we have done wickedly and rebelled, even by departing from Your precepts and Your judgments.
Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.
Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses.
Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.Whoever denies the Son does not have the Father either; he who acknowledges the Son has the Father also.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android