DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Barmhartigheid

 • Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
 • Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
 • God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –.
 • Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid,
  delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
  was mij geheel van mijn ongerechtigheid,
  reinig mij van mijn zonde.
 • Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.
 • Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid!
 • Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
 • Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
 • Gedenk uw barmhartigheid, Here,
  en uw gunstbewijzen,
  want die zijn van eeuwigheid;
  gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen,
  gedenk mijner naar uw goedertierenheid,
  om uwer goedheid wil, Here.
 • Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.
 • Gij, Here, onthoud mij uw erbarming niet;
  uw goedertierenheid en uw waarheid
  mogen mij bestendig bewaren.
 • Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
  al de dagen van mijn leven;
  ik zal in het huis des Heren verblijven
  tot in lengte van dagen.
 • De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons,
  en bevestig Gij het werk onzer handen over ons,
  ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
 • Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!
 • Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent,
  die zijn zaken recht behartigt.
 • Maar in uw grote barmhartigheid hebt Gij niet voorgoed met hen afgerekend en hen niet verlaten, want Gij zijt een genadig en barmhartig God.
 • Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
 • Uit de diepten roep ik tot U, o Here.
  Here, hoor naar mijn stem;
  laten uw oren opmerkende zijn
  op mijn luide smekingen.
 • En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
  Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.
 • Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn;
  maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.
 • Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.
 • De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
 • Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.
 • Heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest.
 • De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen.

Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Beveel de Here uw werken,
dan zullen uw voornemens gelukken.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie