DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geven

«Each of you should give what you have decided in your heart… 2 Corinthians 9:7»
Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.
De gift van een mens maakt ruimte voor hem, en leidt hem in de tegenwoordigheid van groten.A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great.
Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen.A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.
Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft.For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.
Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.
Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst.Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.
Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen.Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness.
En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.
Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt.You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.
Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben als het binnen je macht ligt dat te doen.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.
Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.“Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the Lord Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.”
Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.
Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is.Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
De hele dag is hij belust op begerenswaardige zaken, maar een rechtvaardige geeft en houdt niets achter.All day long he craves for more, but the righteous give without sparing.
Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”
En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing.
De goddeloze leent en betaalt niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft.The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously.
Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received; freely give.
En Nehemia (hij was Zijne Excellentie, de stadhouder), Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: Deze dag is heilig voor de HEERE uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden.Nehemiah said, “Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength.”
Open je mond, oordeel met rechtvaardigheid, en verschaf recht aan de ellendige en de arme.Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy.
Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.
Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen.John answered, “Anyone who has two shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same.”
En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously.

Bijbeltekst van de dag

De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...