DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.
Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Wentel uw werken op de HEERE,
en uw plannen zullen bevestigd worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie