DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Overwinnen

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.These things I have spoken to you, that in Me you may have peace. In the world you will have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the world.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.For with God nothing will be impossible.
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.
Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.But You, O Lord, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.
Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us.
En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.
Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses.
Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.Be sober, be vigilant; because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.
Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world.
Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God?
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.To him who overcomes I will grant to sit with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne.
Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the Book of Life; but I will confess his name before My Father and before His angels.
Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed! Gezegend hij, die komt in de naam des Heren; wij zegenen u uit het huis des Heren.Save now, I pray, O Lord; O Lord, I pray, send now prosperity. Blessed is he who comes in the name of the Lord! We have blessed you from the house of the Lord.
Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! Behold, your King is coming to you; He is just and having salvation, Lowly and riding on a donkey, A colt, the foal of a donkey.

Bijbeltekst van de dag

Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...