DailyVerses.net

17 Bible Verses about Planning

« Príslovia 16:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Commit your work to the Lord, and your plans will be established.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Without counsel plans fail, but with many advisers they succeed.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.
Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul.Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.
Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
For everything there is a season, and a time for every matter under heaven.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist.Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
This also comes from the Lord of hosts; he is wonderful in counsel and excellent in wisdom.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants the prophets.Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.
These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God.Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
Do not envy a man of violence and do not choose any of his ways, for the devious person is an abomination to the Lord, but the upright are in his confidence.Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.

Read more

Comments
Bible verse of the day
Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies