DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

23 Bible Verses about Relationships

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him—a threefold cord is not quickly broken.Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
An excellent wife who can find? She is far more precious than jewels.Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven.
Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.
Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.
For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).
Then the Lord God said, “It is not good that the man should be alone; I will make him a helper fit for him.”En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness?Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
House and wealth are inherited from fathers, but a prudent wife is from the Lord.Huis​ en have is een erfdeel der vaderen, maar een verstandige vrouw is van de Here.
But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Two are better than one, because they have a good reward for their toil.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u –.
You are altogether beautiful, my love; there is no flaw in you.Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij.
Iron sharpens iron, and one man sharpens another.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
For am I now seeking the approval of man, or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ.Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.
Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior.Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.
But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.
A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.
Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.
However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó ​liefhebben​ als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
In the same way husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
Bible verse of the day
Give justice to the weak and the fatherless; maintain the right of the afflicted and the destitute.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...