DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

22 Bible Verses about Repentance

« 2 Chronicles 7:14 »
If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land.A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord.Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.
Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy.Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.
Produce fruit in keeping with repentance.Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!
For the Lord your God is gracious and compassionate. He will not turn his face from you if you return to him.Lebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.
The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
But go and learn what this means: ‘I desire mercy, not sacrifice.’ For I have not come to call the righteous, but sinners.Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
From that time on Jesus began to preach, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.”Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.
Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent.Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.
Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent.Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign Lord. Repent and live!Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve, preto sa obráťte a budete žiť.
In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent.Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie.
“The time has come,” he said. “The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news!”Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
I have not come to call the righteous, but sinners to repentance.Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.
‘Return to me,’ declares the Lord Almighty, ‘and I will return to you,’ says the Lord Almighty.Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov.
In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents.Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.
Peter replied, “Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.”Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“
I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish.Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.
Repent at my rebuke! Then I will pour out my thoughts to you, I will make known to you my teachings.Pripusťte si k srdcu moje napomínanie! Ja vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje zásady!
Bible verse of the day
Proverbs 15:16
Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies